Kjw; gf;fk;
vk;ikg; gw;wp
kPs;gpuRu chpik
fUj;J
ftpij
cq;fs; fUj;J
njhlHGfSf;F
News in English
Computer
Day in Pictures
njd;wy; cyf thndhyp
 

njd;wypy; Njl
nrhy;:

ரணில் முன்னிலையில் கிழக்கு மாகாண எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் சத்தியப்பிரமாணம்
Date&Written by: (05.06.2008- Nitharsan)

கிழக்கு மாகாணசபையில் வெற்றிபெற்ற எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்கிரமசிங்க முன்னிலையில்சத்தியப்பிரணமாணம் செய்து கொண்டனர். கொழும்பில் அமைந்துள்ள எதிர்க்கட்சியின் அலுவலகத்தின் இந்த நிகழ்வு நேற்று புதன்கிழமை முற்பகல் இடம்பெற்றுள்ளது.

கிழக்கு மாகாணத்தின் திகாமடுலை, மட்டக்களப்பு, திருகோணமலை ஆகிய மாவட்டங்களளில் தெரிவான சிறீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரசின் மாகாணசபை உறுப்பினர்கள், ஐக்கியதேசியக் கட்சியின் மாகாணசபை உறுப்பினர்கள் என 15 பேர் நேற்று புதன்கிழமை ரணில் முன்னிலையில் சத்தியப் பிரமாணம் செய்து கொண்டனர்.
Copyright © 2005-10 ThenralWorldNews.com, All Rights Reserved.