Kjw; gf;fk;
vk;ikg; gw;wp
kPs;gpuRu chpik
fUj;J
ftpij
cq;fs; fUj;J
njhlHGfSf;F
News in English
Computer
Day in Pictures
njd;wy; cyf thndhyp
 

njd;wypy; Njl
nrhy;:

அரசியலமைப்புச் சபைக்கு பிரதிநிதிகளை உடன் நியமிக்க வேண்டும்: ரணில் கோரிக்கை
Date&Written by: (13.01.2008- Guruparan)

சிறிலங்காஅரசியலமைப்புச் சபைக்கு பிரதிநிதிகளை நியமிப்பது தொடர்பாக எழுந்திருந்த சிக்கல் தற்போது தீர்ந்து விட்டதால் அந்த சபைக்கு உடனடியாக உறுப்பினர்களை நியமிக்குமாறு அரச தலைவர் மகிந்த ராஜபக்சவுக்கு அறிவிக்குமாறு கேட்டு எதிர்க்கட்சியான ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்கிரமசிங்க சபாநாயகருக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.

சிறுபான்மை அரசியல் கட்சியின் பிரதிநிதியை நியமிக்கும் அரசியல் கட்சி தொடர்பாக நிலவி வந்த சிக்கல் காரணமாக அரசியலமைப்புச் சபைக்கு பிரதிநிதியை நியமிப்பது இவ்வளவு காலம் தாமதமடைந்து வந்தது.

எனினும் ஜே.வி.பி., சிறுபான்மை அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதியை நியமிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதால் அந்த சிக்கல் தற்போது தீர்ந்துள்ளது. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கடிதம் மூலம் சபாநாயகருக்கு அறிவித்துள்ள இந்த விடயம் தொடர்பாக அடுத்த வாரமளவில் அரச தலைவருக்கு சபாநாயகர் அறிவிப்பார் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.
Copyright © 2005-10 ThenralWorldNews.com, All Rights Reserved.