Kjw; gf;fk;
vk;ikg; gw;wp
kPs;gpuRu chpik
fUj;J
ftpij
cq;fs; fUj;J
njhlHGfSf;F
News in English
Computer
Day in Pictures
njd;wy; cyf thndhyp
 

njd;wypy; Njl
nrhy;:

அனைத்துலக ஊடகவியலாளர்- பிரமுகர்களைத் தடுத்தது சிறிலங்கா இராணுவம்
Date&Written by: (05.11.2007- Suguna)

பிரிகேடியர் சு.ப.தமிழ்ச்செல்வனின் வீரவணக்க நிகழ்வில் கலந்துகொள்ளச் சென்ற அனைத்துலக ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் பிரமுகர்கள் சிறிலங்காப் படையினரால் வவுனியாவில் தடுக்கப்பட்டனர்.

வீரவணக்க நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதற்காக பெருமளவிலான பிரமுகர்கள், மதகுருமார்கள், வெளிநாடுகளின் ஊடகவியலாளர்கள் வவுனியவில் திரண்டிருந்தனர்.

அவர்களை கிளிநொச்சிக்கு அனுமதிக்க சிறிலங்காப் படையினர் மறுத்து விட்டனர். கடும் கெடுபிடிகளின் பின் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், ஆயர்கள் இருவர், மதகுருமார் சிலரை தவிர ஏனையோர் அனுமதிக்கப்படவில்லை.

மேலும் இன்று நண்பகல் ஓமந்தைப் பகுதி மீது சிறிலங்காப் படையினர் எறிகணைத் தாக்குதலை நடத்தி அனைத்துலக செஞ்சிலுவைச் சங்கக் குழுவினரை வெளியேறச் செய்து விட்டு போக்குவரத்தையும் மூடிவிட்டனர்.
Copyright © 2005-10 ThenralWorldNews.com, All Rights Reserved.